viešas


viešas
2 viẽšas, -à adj. (4) Š, , NdŽ; L 1. LL200, Rtr, Dbg, Aru29(Dv), Pls, Nmč, Vrn, Žln, Grš, Šn visiems skirtas, visuomenės naudojamas: Viešas kelias SD64, N, J. Dar̃ ir mes arti viẽšo kelio būnam LKKIX 219(Dv). Ažu viẽšo kelio ir medžias Šlčn. O dar viena buvo pas Mikonį nutekėjus, ten an viẽšo kelio Btrm. Aplink juos viešesnì keliai, negu šitam užkampy Gs. Išjojo bernas iš dvaro į viešąjį kelią ir ėmė galvoti, kas jam daryti, kur joti V.Krėv. Pastos mano brolužėliai tau viešą kelelį BsO 360. Parodyk šitiem sveteliam viešą kelelį Vyžuonos[na] NS534. Pamačiau savo bernelį viešajam kelely LLDII125(). O kap tu jojai viešù keleliu, žiūrėjau per langelį DrskD44. Kai aš jojau viẽšą kelią, drumstą vandenėlį (d.) Sn. Kad būtai paguldžius prieg viẽšo kelelio, nei ką mane jauną leidai in vargelį (rd.) Rod. Tai aš klostysiu viešąjį kelelį plonomi drobelėm LTR(Mrk). Eisime viešu keliu, net pereisim per rubežį tavo Ch4Moz21, 22. Pagirių miestelis viešojo laikrodžio neturėjo A.Vien. Viešoji biblioteka . Viẽšosios durys NdŽ. Viešasis transportas . Viešasis ir privatinis ūkis – vieno tėvo, tautos ūkio, vaikai . Neregimasis (neviešasis) importas ETŽ. | prk.: Tamstos keliu eidamas, žmogus nueis į šunkelius, iš kurių paskui bus nelengva patekti į viešąjį kelią K.Būg. Metas prieg tam takui jiems kelią viešą praskint ir gražiai nudaryt AK30. 2. atviras, visiems žinomas, prieinamas, neslaptas: „Varpas“ organizavo dvejopus vakarus – uždarus, vadinamus savybės vakarėlius, ir viešus LKVIII153. Visur eisiam į šokius, viešì vakarai – labai linksmiai liuobėdavo būti Klk. Salyno sutartis buvo pirmoji vieša Vytauto bei Lietuvos bajorų savarankiškumo demonstracija . Viešoji teisė . Viešoji nuomonė yra apibendrintos žmonių individualios pažiūros . Viešõsios nuomonės spaudimas 109. Viẽšas skelbėjas, šauklys, šaukovas 96. Viešasis ir neviešasis, privatinis kaltinimas . Lietuvių kalbos vartojimas viešajame gyvenime ir tvirta jos atspara liaudyje skatino šią kalbą tirti ir norminti KlbXXXVIII (1)102. Ar neužteko viešo papeikimo tau, kad dar vis kažin ko pasiekti nori? Vd. Aukotis viešiesiems reikalams moterys labiau yra linkusios negu vyrai V.Myk-Put. Vieši siekiniai privalytų būti vertesni už ypatinius nesutikimus LKXX131. Viešà išpažintis NdŽ. Viešà paslaptis NdŽ. Viešà paskaita NdŽ. Viešõsios tvarkos apsauga LTEXII228. Viešíeji darbai LTE XII228.
viẽša n. Š, NdŽ: Anais laikais kiekviename nedideliame mieste, o juo labiau miestelyje, viskas būdavo labai jau vieša, visiems žinoma . viešaĩ adv. Š, , ; Amb, LL200: Jau viešaĩ draugavov vedu, į šokį nueisu i pareisu Šts. Parsivežė vėliavas ir laukė, kada galės viešaĩ išsikabinti Plšk. Tu šioks, tu toks, ten teip viešaĩ iškernos Sd. Dabar namuos parsikėlė gėrimai – viešaĩ nebegeria Mžš. Juodas busilas niekur viešai [nesirodo] ir tokis atsargus labai Vlk. Važiavo per mūsų kiemą trys kurmonkos, tai su šautuvais, visi jau viešaĩ Sb. Tai tas sūnus Vaitulioniukas ir kitas draugas vaikščioj[o] viešaĩ Pns. Jis pirmiau žiedo nenešiojo, o dabar viešai jį užsimovė ant piršto LTR (Lzd). Šiandie nebepadoru būtų viešaĩ skelbtis K.Būg. Ant tos žinios Kazimieras kniošterėjo ir dabar su stangesniu ryžimosi išrėdė viešai sūnų Joną S.Dauk. Ir dabar štai, Tamstai ketinant viešai kalbėti apie mane, jaučiuos tartum nuoga vedama į žmones . Vyriausiuoju vadu visi laikė Sierakauską, viešai žinomą Dolengos pavarde V.Myk-Put. Buvo ginčijamasi dėl mergaičių mokymo viešai ar namie . Viešaĩ atsiprašyti NdŽ. Štai jis viešai kalba, ir niekas jam nieko nesako SkvJn7,26.
3. aiškiai matomas, esantis aikštėje, nepridengtas: O velniai gyvendavo te tokiose neviešosè vietose Sb. Viešam ore dukart tiek išgersiu ir galva neapsisuks V.Krėv. Balti ir juodi plotai kiškio kailyje – tai jo viešas drabužis ir vėliava .
◊ viešíeji namaĩ NdŽ, MedŽ318 įstaiga, kur lankytojus priiminėja prostitutės.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • viešas — viẽšas, viešà bdv. Viẽšas kẽlias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • viešas — 1 viẽšas sm. šokių vakaras: Šiandien mergos iš Padalių sakė, kad bus viešas nedėlioj Plm. Basos šokom ant viešo Mrk. ║ vaidinimas: Viẽšą iš rajono atvežė, tai ir vaikai nuejo Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viešas investicinių vienetų, akcijų siūlymas ar viešas siūlymas įnešti įnašą — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Investicinių vienetų, akcijų siūlymas ar siūlymas įnešti įnašą į tikrąją ūkinę bendriją ar komanditinę ūkinę bendriją, pateikiant informacijos apie tokio siūlymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešas pranešimas — statusas Aprobuotas sritis įmonių teisė ir įmonių valdymas apibrėžtis Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74 2262) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, reguliuojančius atskiras juridinių asmenų teisines formas,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešas investicinių vienetų arba akcijų siūlymas — statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Investicinių vienetų arba akcijų siūlymas per visuomenės informavimo priemones, reklamą arba kitais būdais, kai kreipiamasi į daugiau kaip 100 asmenų. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešas teisėjavimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininko arba komandos veiklos varžybose atviras vertinimas – teisėjų brigada ir kiekvienas teisėjas viešai rodo savo įvertinimą. Taip vertinama dailiojo čiuožimo, šuolių į vandenį, bokso ir …   Sporto terminų žodynas

  • teritorijų planavimo dokumento viešas svarstymas — statusas Aprobuotas sritis teritorijų planavimas apibrėžtis Teritorijų planavimo viešinimo procedūra, per kurią visuomenei nustatyta tvarka susipažinus su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, organizuojamas viešas susirinkimas jo sprendiniams …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vieša — viẽšas, viešà bdv. Viẽšas kẽlias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • public notice — viešas pranešimas statusas Aprobuotas sritis įmonių teisė ir įmonių valdymas apibrėžtis Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74 2262) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, reguliuojančius atskiras juridinių asmenų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • публичное уведомление — viešas pranešimas statusas Aprobuotas sritis įmonių teisė ir įmonių valdymas apibrėžtis Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74 2262) ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, reguliuojančius atskiras juridinių asmenų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)